Evenementen
diensten rondleiding

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  – KASTEEL VILLA MADONNA

 1. Definities

Villa Madonna: Newjust, eenmanszaak, met zetel te 9600 Ronse, Kruisstraat 368 en ingeschreven in de KBO onder het nummer (BE) 0893.498.474 (e-mail: kasteel@villamadonna.be; tel.: +32 496 57 26 38; website: https://villamadonna.be/).

Kasteel: Eventlocatie Villa Madonna, bestaande uit een bel-étage (wintertuin, grote hal, salon, bibliotheek, trappenhal, bureau) en parktuin.

Klant: elke natuurlijke persoon of onderneming, die een beroep doet op Villa Madonna voor de levering van Diensten.

Klant-Consument: elke Klant die natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en dus uitsluitend voor privé-doeleinden.

Diensten: verhuur van het Kasteel of een deel daarvan, met het oog op de organisatie van seminaries, lezingen, privé-feesten, teambuilding- en andere activiteiten; filmopnames; fotoshoots,… al dan niet met inbegrip van catering.

Materiaal: alle goederen (onder meer tafels, stoelen, interieur, inrichting, beamer, koffiemachine,…) die worden verhuurd en/of ter beschikking worden gesteld aan de Klant in uitvoering van de Overeenkomst.

Gasten: de natuurlijke personen aan wie, op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst, Diensten worden verleend.

 

 1. Toepassing
  • De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden (hierna: de AV) en deze te aanvaarden.
  • Alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en Villa Madonna in het kader van de Overeenkomst worden beheerst door deze AV en de Huurovereenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Villa Madonna.
  • Het is de Klant verboden om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Villa Madonna.
  • Informatie en foto’s in eventuele brochures, posters, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben een louter informatief doel en zijn niet bindend in hoofde van Villa Madonna.

 

 1. Offerte
  • Offertes gelden gedurende 10 (tien) kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
  • In de offerte wordt duidelijk opgenomen welke delen van het Kasteel worden verhuurd, alsook welke Diensten worden aangeboden.
  • De Overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant. Villa Madonna is gerechtigd een van de Klant uitgaand aanbod te weigeren, zelfs indien dit aanbod gebaseerd is op informatie verstrekt door Villa Madonna.
  • Diegene die de offerte aanvaardt, wordt geacht te kunnen optreden voor de Klant, zonder dat Villa Madonna dienaangaande verdere opzoekingen dient te verrichten.
  • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanvragen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Villa Madonna geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Door het aanvaarden van de offerte verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie.

 

 1. Prijzen
  • Alle prijzen worden uitgedrukt in euro, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
  • Villa Madonna heeft het recht om de in de offerte overeengekomen prijs te wijzigen, indien hiervoor een geldige en objectief te verantwoorden reden bestaat, zoals onder meer, doch niet uitsluitend: een bijkomende verplichting uit de wet of regelgeving of een algemene en uitzonderlijke stijging van grondstof-, energie en brandstofprijzen, sociale lasten en kosten, die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De prijsaanpassing gebeurt proportioneel in functie van de onvoorzienbare toename van de kosten. Indien de prijswijziging meer dan 30% van het totaalbedrag betreft, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder verdere kosten, behoudens betaling van de reeds geleverde Diensten.
  • Villa Madonna is steeds gerechtigd een voorschot en/of voorafbetaling te vragen.

 

 1. Wijzigingen
  • Wijzigingen aan de Overeenkomst (reservatie) dienen tijdig te worden meegedeeld en uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
  • Villa Madonna behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Overeenkomst te weigeren, indien een dergelijke wijziging niet haalbaar is.
  • De Klant is gehouden om alle bestelde hoeveelheden (afgestemd op het aantal Gasten) te betalen, ongeacht het aantal aanwezige Gasten.

 

 1. Betaling
  • Betaling geschiedt contant op de zetel van Villa Madonna, zonder aftrek of verrekening, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld.
  • Bij laattijdige betaling is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% op de nog verschuldigde bedragen en daar bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 150,00 (honderdvijftig) euro, voor onder meer administratieve kosten, invordering en achternageloop.
  • Protest van de factuur dient, op straffe van verval, schriftelijk te gebeuren binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum.
  • In geval van wanbetaling, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar, ook als deze nog niet vervallen zijn. Villa Madonna heeft daarenboven het recht om, zonder enige ingebrekestelling, (eventuele) verdere prestaties op te schorten.

 

 1. Duur

De aanvang en duur van de Overeenkomst en het moment van uitvoering van de Diensten wordt uitdrukkelijk beschreven in de offerte. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn uitgevoerd, alsook bij het overlijden, kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

 

 1. Annulering en beëindiging
  • Annulering van reservatie gebeurt schriftelijk. De annulering is pas effectief bij schriftelijke bevestiging door Villa Madonna, die deze bevestiging onverwijld na kennisname van de intentie tot annulering verstuurt.
  • Gelet op de organisatie en noodzakelijke voorbereidingen, de gederfde kans om een andere Klant in te plannen en in het licht van de aangeboden Diensten, heeft Villa Madonna het recht om 25% van de totaalprijs te factureren, indien de annulering minder dan 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vóór de uitvoeringsdatum gebeurt. Indien de annulering gebeurt, minder dan 15 (vijftien) kalenderdagen vóór de uitvoeringsdatum, is Villa Madonna gerechtigd 50% van de totaalprijs aan te rekenen. Indien de annulering gebeurt minder dan 2 (twee) kalenderdagen (48 uur) vóór de uitvoeringsdatum, is Villa Madonna gerechtigd de volledige totaalprijs te facturen. Partijen erkennen dat deze bepaling en de begroting van de schade gerechtvaardigd is. Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de Villa Madonna om een hogere schade aan te tonen en te vorderen (bestaande uit onder meer reeds gemaakte kosten voor huur van materiaal, personeelskosten, bestelde voedingswaren,…).

 

 1. Informatie
  • De Klant verbindt zich ertoe om Villa Madonna nauwgezet en tijdig alle informatie en gegevens te verstrekken met het oog op het uitwerken en/of uitvoeren van de Diensten. Villa Madonna heeft het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of slechts gedeeltelijk zijn verstrekt, heeft Villa Madonna het recht de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen.
  • Onverminderd de bepalingen in artikel 12 van deze AV, is Villa Madonna in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. Uitvoering van de Overeenkomst
  • Indien en voor zover nodig voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Villa Madonna het recht om bepaalde prestaties die nodig zijn voor de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
  • Indien zich tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst, omstandigheden voordoen die niet voorzienbaar waren of toe te rekenen zijn aan de Klant, en een uitbreiding (wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) impliceren van de in de offerte beoogde en overeengekomen Diensten, kan Villa Madonna het hieruit ontstane meerwerk op basis van gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.

 

 1. Materiaal en de ruimtes van het Kasteel
  • Villa Madonna blijft steeds exclusief eigenaar van het Materiaal/het Kasteel. Villa Madonna is gerechtigd een waarborg te vragen.
  • De Klant zal elke derde die enige rechten ten aanzien van het Materiaal wil doen gelden erop wijzen dat het Materiaal eigendom is van Villa Madonna. De Klant zal Villa Madonna van dergelijke voorvallen onmiddellijk op de hoogte brengen.
  • De Klant verbindt zich ertoe het Materiaal enkel te gebruiken voor de doeleinden en op de plaats waarvoor het verstrekt werd.
  • Villa Madonna levert het Materiaal af in een goede staat. De Klant controleert zelf deze staat bij eerste ontvangst. Het gebruik van het Materiaal geldt als definitieve aanvaarding van de goede staat, behoudens wanneer de Klant onmiddellijk zijn eventuele opmerkingen laat noteren. De Klant draagt in ieder geval de bewijslast van de niet-conformiteit of gebrekkigheid van het Materiaal.
  • De Klant is aansprakelijk voor elk niet-conform of slecht gebruik van het gehuurde Materiaal. De Klant is daarenboven gehouden het gehuurde Materiaal terug te bezorgen in dezelfde staat als bij levering. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Klant aansprakelijk voor ieder verlies en elke beschadiging, zonder de gebeurlijke fout of het opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover Villa Madonna. Terugname door Villa Madonna betekent geen aanvaarding en sluit een vordering tot schadevergoeding niet uit.
  • Villa Madonna heeft het recht om ter vergoeding van de voornoemde schade (een overeenstemmend deel van) het voorschot en/of de waarborg in te houden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Villa Madonna is in ieder geval beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade in hoofde van de Klant, met uitsluiting van alle   Onder gevolgschade wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een wanprestatie, doch onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot: verlies van inkomsten, financiële en commerciële verliezen, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies en/of beschadiging van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van klanten, ongeacht de oorzaken hiervan. Villa Madonna is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van instorting, die niet te wijten is aan een gebrekkig onderhoud van het gebouw.
  • De aansprakelijkheid van Villa Madonna, ongeacht de juridische grondslag, voor geleden schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is daarenboven beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, en in ieder geval tot de bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door Villa Madonna afgesloten, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn ten allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij Villa Madonna. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat deze dekkingen redelijk en evenredig zijn aan het nadeel dat de Klant voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst.
  • De Klant vrijwaart Villa Madonna in ieder geval voor aanspraken van derden, Gasten of overheidsinstanties. Villa Madonna is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor geluidsoverlast, nachtrumoer of vechtpartijen. De Klant verbindt zich ertoe (eventuele) verbalisanten te woord te staan bij klachten en onmiddellijk de nodige instructies te geven tot beperking van de overlast. De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag (onder meer drankgebruik) van zijn Gasten. De Klant vrijwaart Villa Madonna voor alle gebeurlijke schadevergoedingen en boetes ingeval een derde een aanspraak maakt tegen Villa Madonna.
  • Onverminderd de bepalingen van artikel 11 van onderhavige AV, is de Klant ten aanzien van Villa Madonna aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan of verlies of diefstal van het Materiaal en/of het Kasteel. Schade die wordt aangebracht aan Villa Madonna, het Kasteel of het Materiaal, wordt verhaald op de Klant, die gebeurlijk gesubrogeerd wordt in rechten van Villa Madonna tegen de aansprakelijke.
  • Villa Madonna is niet aansprakelijk voor ongevallen opgelopen bij het gebruik van het Kasteel. De Klant is gehouden zelf een verzekering te sluiten voor zichzelf en de Gasten voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en schade aan derden.
  • Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen heeft betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van Villa Madonna of haar aangestelden en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.

 

 1. Overmacht
  • Indien Villa Madonna de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, oorlog, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege heeft Villa Madonna het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.
  • De Klant heeft eveneens het recht om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen ingeval van overmacht in zijn hoofde. In het bijzonder ingeval van een uitdrukkelijk verbod van overheidswege om samenkomsten te organiseren in de gebouwen van Villa Madonna én voor de doeleinden waarvoor de reservatie was gebeurd. Een louter afraden, een wijziging in intern bedrijfsbeleid of persoonlijke regeling omwille van beperkingen op het aantal gasten in hoofde van de Klant, worden niet aanvaard als overmacht, gezien deze de uitvoering van de Overeenkomst niet onmogelijk maken.

 

 1. Klachten
  • Klachten omtrent de geleverde Diensten dienen binnen de 7 (zeven) kalenderdagen schriftelijk te worden overgemaakt aan Villa Madonna, op straffe van verval. Indien de klacht betrekking heeft op aangeboden voedingswaren, dienen de klachten, op straffe van verval, onmiddellijk te worden gemeld tijdens het aanbieden, zodat Villa Madonna de nodige maatregelen kan treffen.
  • Eventuele klachten betreffende de facturen dan wel de uitvoering van de Overeenkomst schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

 1. Herroepingsrecht
  • Ingeval de Overeenkomst wordt gesloten met een Klant die uitsluitend voor privé-doeleinden handelt (hierna: de ‘Klant-Consument’) op afstand (artikel VI.45 WER) beschikt de Klant-Consument in principe over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst.
  • Overeenkomstig artikel VI.53 en VI.73 WER kan de Klant-Consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien de Overeenkomst betrekking heeft het verrichten van diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

 

 1. Privacy

Villa Madonna  verwerkt de persoonsgegevens  van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (in het bijzonder facturatie en communicatie). Meer informatie omtrent het Privacybeleid van Villa Madonna is terug te vinden op de website. De Klant verklaart uitdrukkelijk het Privacybeleid te hebben geraadpleegd en te aanvaarden.

 

 1. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze AV heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

 

 1. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde.